PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

admin15/01/2016 09:54 AM

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
ĐT: 0256.3221204 Email: quanly.vntb@gmail.com

*Quyết định thành lập:

Số 1267/QĐ-KHNN-TCKT ngày 30/07/2012.

a. Chức năng

Phòng Tài chính, Kế toán có chức năng tham mưu, giúp cho lãnh đạo Viện xây dựng kế hoạch và lập báo cáo tài chính, kế toán; quản lý, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra và giám sát việc thực hiện công tác tài chính của Viện theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

b. Nhiệm vụ

- Giúp lãnh đạo Viện xây dựng kế hoạch về công tác tài chính, kế toán, tiếp nhận và phân bổ, cấp phát kinh phí cho các đơn vị trực thuộc, các đề tài dự án;

- Giúp lãnh đạo Viện quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính và tài sản của cơ quan;

- Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và các quy chế khác liên quan tới công tác tài chính, kế toán theo đúng hướng dẫn và quy định của nhà nước;

- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ tài chính, kế toán được nhà nước giao cho Viện theo đúng quy định của nhà nước và Quy chế nội bộ;

-  Thực hiện chế độ chi tiêu tài chính. Thu thập và xử lý thông tin, phản ảnh thống nhất trên hệ thống sổ sách kế toán;

- Thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định của các cơ quan có thẩm quyền.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

* Số cán bộ CNV: 5 người
Trưởng phòng: Trần Đình Phúc

ĐT: 0913462637Email: quanly.vntb@gmail.com

*Các thành viên

TT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ chuyên môn

1

Lê Thị Phương Lan

1979

Đại học

Kế toán

2

Nguyễn Thị Phương Hiền

1984

Đại học

Kế toán

3

Trần Thị Phương Trâm

1984

Đại học

Kế toán

4

Bùi Thị Thanh Huyền

1986

Đại học

Thủ quỹ