BỘ MÔN HỆ THỐNG NÔNG NGHIỆP

admin15/01/2016 10:07 AM

BỘ MÔN HỆ THỐNG NÔNG NGHIỆP

Email: hethong.vntb@gmail.com

* Quyết định thành lập: Số 396/QĐ-KHNN-TCCB ngày 30/05/2006.

* Chức năng: Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc phát triển nông, lâm nghiệp và nông thôn gắn liền với các vấn đề kinh tế, xã hội và công nghệ ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ.

* Nhiệm vụ:

(1). Nghiên cứu cơ sở khoa học của hệ thống cây trồng và vật nuôi theo hướng  bền vững (về hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường) cho vùng Duyên hải Nam Trung bộ và khu vực lân cận;

(2). Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ công tác chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp, cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng bền vững cho vùng Duyên hải Nam Trung bộ và khu vực lân cận;

(3). Nghiên cứu các biện pháp canh tác đối với một số loại cây trồng, trên một số loại đất ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ và khu vực lân cận;

(4). Quy hoạch sản xuất nông lâm nghiệp theo địa phương, theo vùng sinh thái và theo ngành hàng để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội vùng Duyên hải Nam Trung bộ và khu vực lân cận; (5). Xây dựng mô hình phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng bền vững cho vùng Duyên hải Nam Trung bộ và khu vực lân cận;

(6). Hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với các đơn vị trong và ngoài nước;

(7). Tư vấn và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất;

(8). Huấn luyện và đào tạo cho kỹ thuật viên và nông dân trong về lĩnh vực Hệ thống nông nghiệp.

* Số cán bộ CNV: 04


ThS. ĐThNgc - Trưng bmôn
Email: ngocchiendh@yahoo.com.vn

ThS. Nguyễn Phúc Hưng- Phó trưởng bộ môn
Email: hungasisov@gmail.com

* Các thành Viên

TT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ

Chuyên môn

1

Nguyễn Thị Dung

1982

Đại học

NCV

2

Trần Quốc Đạt

1986

Đại học

NCV