• Hoàn thiện QTCT, bảo quản 03 giống xoài: Cát Hòa Lộc, Úc và Canh Nông tại Cam Lâm, Khánh Hòa
    Chủ nhiệm đề tài: TS. Hồ Huy Cường

    Tải về Chi tiết