• Tư vấn kỹ thuật về các mô hình canh tác nông nghiệp thông minh thích ứng với BĐKH ở tỉnh Bình Thuận
    1. Tên nhiệm vụ: Tư vấn kỹ thuật về các mô hình canh tác nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu ở tỉnh Bình Thuận. Gói thầu số A02-01-06/TV-MHNNTM. Thuộc dự án: Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại tỉnh Bình Thuận.

    Chi tiết

  • Một số giống cây trồng, vật nuôi đạt hiệu quả kinh tế, phù hợp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
    Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Thanh Phương

    Chi tiết