• NGHIÊN CỨU SO SÁNH MỘT SỐ DÒNG, GIỐNG JATROPHA
  Tại Bình Thuận, Quảng Trị

  Chi tiết

 • Khảo sát, tuyển chọn giống và kỹ thuật canh tác cây cói (Cyperus malaccensis Lam) tại một số vùng nh
  Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thanh Phương

  Chi tiết

 • Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân giống và quy trình thâm canh giống điều ĐDH102-293 ở vùng Duyên
  Chủ nhiệm dự án: TS. Hồ Huy Cường

  Chi tiết