Kết quả NCPT giống lúa, sắn, cây thức ăn gia súc lớn (bò, dê, cừu) thích ứng với ĐKBĐKH vùng DHNTB

admin06/05/2018 08:28 AM

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu phát triển giống lúa, sắn, cây thức ăn gia súc lớn (bò, dê, cừu) thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu vùng Duyên hải Nam Trung bộ

2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Hồ Sĩ Công

Những người thực hiện chính: ThS.Hồ Sĩ Công, TS. Lưu Văn Quỳnh, KS. Hồ Lệ Quyên, KS. Đỗ Minh Hiện, KS. Nguyễn Thị Huyền, KS. Lê Văn Thìn, ThS. Đinh Quốc Huy, KS. Đinh Thị Huyền, KS. Tạ Thị Huy Phú, KS. Trịnh Thanh Sơn, KS.Nguyễn Hòa Hân, KS.Phạm Văn Nhân, KS. Trần Thị Nga, KS. Trần Thị Mai, KS. Trần Thị Hoa, ThS. Đoàn Công Nghiêm, TS. Nguyễn Thanh Phương, ThS. Nguyễn Phương Nghị, KS. Nguyễn Thị Diễm Thúy, KS. Lê Thị Cẩm Vân, KS. Nguyễn Phú Diệu, KS. Hoàng Thúy Nga.

3. Mục tiêu của nhiệm vụ:

  1. Mục tiêu tổng quát

Lai tạo, tạo nguồn vật liệu phục vụ công tác chọn tạo giống lúa mới theo hướng ngắn ngày, năng suất cao, thích ứng với nóng, hạn và mặn cho vùng Duyên hải Nam trung bộ;

Thu thập và đánh giá đặc tính nông học chủ yếu của các giống sắn hiện đang có ngoài sản xuất để qua đó lựa chọn, kết hợp làm bố mẹ phục vụ công tác chọn tạo giống sắn mới có nhiều ưu thế về năng suất củ tươi, hàm lượng tinh bột và khả năng chống chịu sâu bệnh để thay thế dần giống sắn KM94 nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất cho người trồng sắn;

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân hữu cơ và phân vô cơ trên chân đất cát nghèo dinh dưỡng cho cây thức ăn gia súc lớn, qua đó xác định qui trình thâm canh hợp lý nhất để nâng cao năng suất chất xanh phục vụ cho chăn nuôi đại gia súc.

  1. Mục tiêu cụ thể

Lai tạo được 50 tổ hợp lai giống lúa thuần và chọn dòng phân ly kế thừa nguồn vật liệu ở năm trước;

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân hữu cơ, phân N-P-K đến sinh trưởng - phát triển và năng suất chất xanh của giống cỏ Super Dan;

Thu thập được tối thiểu 10 giống sắn mới cho vùng Duyên hải Nam trung bộ;

4. Các nội dung phải thực hiện:

* Hoạt động 1: Thu thập tối thiểu được 10giống sắn mới cho vùng Duyên hải Nam trung bộ. Qui mô: 0,3 ha tại Cát Hiệp-Phù Cát-Bình Định.

* Hoạt động 2: Lai tạo được 50 tổ hợp lai giống lúa thuần theo hướng ngắn ngày, năng suất cao, thích ứng với nóng, hạn, mặn và chọn dòng phân ly nguồn vật liệu kế thừa từ năm trước vớiqui mô 1,3 ha tại cơ sở II Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam trung bộ (Nhơn Hưng-An Nhơn-Bình Định).

* Hoạt động 3: Nghiên cứu ảnh hưởng của phân đạm, lân, kali đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số loại cây thức ăn gia súc lớn có khả năng chịu hạn.

* Hoạt động 4: Nghiên cứu ảnh hưởng của phân hữu cơ đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của môt số loại cây thức ăn gia súc lớn có khả năng chịu hạn.

5. Thời gian thực hiện: 12 tháng, từ  1-12/2017

6. Phương thức khoán chi: nhiệm vụ được thực hiện theo phương thức khoán chi từng phần.

7. Tổng số kinh phí thực hiện nhiệm vụ: 1.580,836  triệu đồng, trong đó:

Kính phí hỗ trợ từ SNKH: 1.580,836  triệu đồng

8. Sản phẩm nhiệm vụ:

- Thu thập và đánh giá đặc tính chủ yếu của 10 giống sắn mới: Xác định bộ giống có TGST thuộc nhóm giống chín trung bình. Có 6 giống chịu nóng, hạn ở mức tốt, 4 giống khá. Năng suất củ tươi từ 20,75-30,35 tấn/ha và hàm lượng tinh bột từ 23,8-27,3%.

- Lai tạo 78 THL đơn và 42 tổ hợp lai Backcross 1

- Chọn dòng phân ly trong 2 vụ với tổng số 569 dòng từ thế hệ F2àF10. Kết quả thu được 1.756 dòng bông hội đủ tiêu chí để chọn dòng thuần theo định hướng ngắn ngày, năng suất cao, thích ứng với nóng, hạn, mặn.

- Thí nghiệm Nghiên cứu ảnh hưởng của phân đạm, lân, kali đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống cỏ Super Dan:  Xác định công thức bón  40 N+20 P205+20 K2O/ha/lứa cắt (200N+100 P205 + 100 K2O /ha/năm) đạt năng suất chất xanh cao nhất là 20,25 tấn/ha/lứa cắt, tương đương 162,03 tấn/ha/năm (08 lứa/năm);

- Thí nghiệm Nghiên cứu ảnh hưởng của phân hữu cơ đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống cỏ Super Dan:  Xác định công thức bón 30 tấn phân chuồng/ha/năm trên nền bón 02 tấn vôi bột/ha/năm đạt năng suất chất xanh cao nhất là 11,3 tấn/ha/năm và ước đạt tương đương 90,43 tấn/ha/năm (08 lứa/năm).

Tin cùng chuyên mục