Kết quả sản xuất thử giống lúa AN26-1 tại các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ

admin08/05/2018 08:55 AM

1. Tên nhiệm vụ: Sản xuất thử giống lúa AN26-1 tại các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ

2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Lưu Văn Quỳnh

Những người thực hiện chính: ThS. Hồ Sỹ Công, KS.  Nguyễn Thị Huyền KS. Tạ Thị Huy Phú, KS.Trần Vũ Bích Kiều, KS. Phạm Văn Nhân, KS. Nguyễn Hòa Hân, Th.S Nguyễn Đức Thọ, KS. Đỗ Đức Sáu.

3. Mục tiêu của nhiệm vụ:

- Mục tiêu chung:

Hoàn thiện quy trình nhân giống, quy trình thâm canh và mở rộng sản xuất giống lúa AN26-1 phục vụ nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Mục tiêu cụ thể:

- Hoàn thiện quy trình sản xuất AN26-1; Quy trình thâm canh giống lúa AN26-1 đạt năng suất trên 60 tạ/ha.

- Sản xuất được 1 tấn hạt siêu nguyên chủng, 50 tấn hạt nguyên chủng, 150 tấn hạt giống xác nhận và 180 tấn hạt giống lúa thương phẩm của giống AN26-1 .

- Xây dựng 03 mô hình thâm canh, diện tích tối thiểu 10 ha/mô hình, năng suất đạt 6-6,5 tấn/ha ở các chân đất vàn, vàn cao ở các tiểu vùng.

- Tập huấn cho 200 lượt cán bộ kỹ thuật và nông dân sản xuất giống lúa mới

- Xây dựng hồ sơ công nhận chính thức và đăng ký bảo hộ giống.

4. Các nội dung phải thực hiện:

1. Nội dung 1: Hoàn thiện quy trình sản xuất giống và quy trình canh tác AN26-1

Đơn vị thực hiện: Viện KHKT Nông nghiệp DH Nam Trung bộ

Thời vụ: 4 vụ (năm 2015 và 2016)

Địa điểm:   An Nhơn- Bình Định và  Phù Cát – Bình Định

1.1.1: Hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất giống AN26-1: 0,7 ha

- Xác định thời vụ gieo cấy  thích hợp cho quá trình sản xuất hạt giống AN26-1

+ Địa điểm: tại An Nhơn- Bình Định và  Phù Cát – Bình Định

+ Qui mô: 0,35ha (2 điểm x 2 vụ ). Mỗi trà gieo cách nhau 7 ngày)

+) 4 mật độ (10 x 15cm); (15 x15 cm); (10 x 20 cm); (15 x 20cm);

- Xác định mật độ cấy và lượng phân bón thích hợp cho sản xuất hạt giống lúa AN26-1

+ Địa điểm: tại tại An Nhơn- Bình Định và  Phù Cát – Bình Định

+ Qui mô: 0,35 ha (2 điểm x 2 vụ)

+ Khoảng cách cấy: 20 x15 cây/m2; 20 x10 cây/m2; 15 x15 cây/m2

+ 4 công thức phân bón: (1)80N  + 60P2O5+60K2O; (2)80N  + 100P2O5+60K2O;

(3)100N+ 80P2O5+60K2O; (4)120N+ 80P2O5+60K2O

1.1.2: Hoàn thiện quy trình kỹ thuật canh tác lúa thương phẩm AN26-1: 0,7 ha

- Ảnh hưởng của phân bón Kali và mật độ  gieo đến năng suất lúa AN26-1.

+ Địa điểm: tại An Nhơn- Bình Định và  Phù Cát – Bình Định

+ Qui mô: 0,35ha (2 điểm x 2 vụ)

+ Mật độ gieo: 80; 100; 120; 140 kg giống/ha

+ Phân bón: - 80 N + 100 P2O5 + 40 K2O

- 80 N + 100 P2O5 + 60 K2O

- 80 N + 100 P2O5 + 80 K2O

- Kỹ thuật làm đất tối thiểu đến năng suất AN26-1

+ Địa điểm: tại An Nhơn- Bình Định và  Phù Cát – Bình Định

+ Qui mô: 0,35 ha (2 điểm x 2 vụ)

+ Làm đất kỹ (cày xới 2 lượt + bừa 1 lượt);  Cày xới 1 lượt;  Không làm đất

+ Mật độ gieo: 60; 80; 100; 120 Kg/ha

2. Nội dung 2: Sản xuất thử nghiệm giống lúa các cấp

2.1: Sản xuất thử nghiệm giống lúa siêu nguyên chủng (1 tấn SNC)

- Vật liệu: Giống lúa AN26-1 tác giả

- Địa điểm: tại Bình Định

- Qui mô: 0,6 ha/ vụ/ 4 vụ ( năm 2015: 0,4 ha, năm 2016: 0,2 ha)

- Đơn vị thực hiện: Viện KHKT Nông nghiệp DH Nam Trung bộ

2.2: Sản xuất thử nghiệm giống nguyên chủng AN26-1 (50 tấn NC)

- Vật liệu: Giống lúa AN26-1 cấp SNC.

- Thời gian tiến hành: Vụ HT năm 2015 và xuân 2016

- Địa điểm thực hiện: tại Bình Định – Quảng Ngãi – Phú Yên

- Quy mô thực hiện: 10 ha (năm 2015: 6 ha và năm 2016: 4ha)

2.2: Sản xuất thử nghiệm giống xác nhận 1 AN26-1 (150 tấn XN 1)

- Vật liệu: Giống lúa nguyên chủng  AN26-1

- Địa điểm triển khai: Bình Định – Phú Yên – Quảng Ngãi

- Quy mô triển khai: 25 ha (năm 2015-10 ha và năm 2016-15ha)

3. Nội dung 3: Xây dựng mô hình thâm canh giống lúa AN26- 1

- Vật liệu: Giống lúa xác nhận AN26-1

- Địa điểm triển khai: Bình Định –Phú Yên – Quảng Ngãi

- Quy mô triển khai: 10 ha/mô hình x 3 mô hình = 30ha

4. Nội dung 4: Tập huấn và tham quan mô hình

- Số lớp tập huấn:         50 học viên/lớp x 4 lớp = 200 học viên

- Thời gian thực hiện:  (2015 và 2016) 

- Nội dung: - Kỹ thuật sản xuất, kỹ thuật canh tác và kiểm nghiệm hạt giống lúa.

- Hội nghị đầu bờ 01 buổi 150 người.

5. Thời gian thực hiện: 24 tháng, từ  01/2015 - 12/2016

6. Phương thức khoán chi: nhiệm vụ được thực hiện theo phương thức khoán chi từng phần.

7. Tổng số kinh phí thực hiện nhiệm vụ: 2.200.000.000 đồng 

- Từ ngân sách sự nghiệp khoa n học: 1.100.000.000 đồng

- Từ nguồn khác: 1.100.000.000 đồng

8. Sản phẩm nhiệm vụ:

  • 01 quy trình nhân giống: Đạt năng suất và chất lương theo tiêu chuẩn (Phụ lục 9)
  • 01 quy trình canh tác giống lúa mới AN26-1 cho năng suất trên 60 tạ/ha, chi phí sản

xuất giảm tối thiểu 10-15%

  • 1 tấn hạt giống siêu nguyên chủng, 50 tấn hạt giống nguyên chủng và 150  tấn hạt

giống xác nhận 1 theo QCVN 01-54: 2011/BNNPTNT và 180 tấn lúa thương phẩm thu từ sản phẩm của 3 mô hình.

  • 3 điểm mô hình sản xuất AN26-1 với quy mô 10ha/ điểm, năng suất 60- 65 tạ/ha. Hiệu quả

kinh tế vượt trên 10-15% so với ngoài mô hình

-     Tập huấn cho 200 lượt cán bộ khuyến nông và nông dân sản xuất giống lúa mới.

Tin cùng chuyên mục