PHÂN TÍCH DI TRUYỀN TÍNH TRẠNG CHẤT LƯỢNG CỦA GIỐNG DƯA CHUỘT DƯƠNG THÀNH

admin07/09/2021 04:28 PM

PHÂN TÍCH DI TRUYỀN MỘT SỐ TÍNH TRẠNG CHẤT LƯỢNG CỦA GIỐNG DƯA CHUỘT ĐỊA PHƯƠNG DƯƠNG THÀNH

Nguyễn Trường Giang , Vũ Văn Khuê , Lý Nữ Cẩm Duyên , Lê Đức Dũng

Tóm tắt

Ở Việt Nam dưa chuột có lịch sử trồng trọt từ lâu đời. Nhiều giống dưa chuột địa phương được gieo trồng và giữ giống từ bao đời nay mang nhiều đặc điểm quý. Tại Bình Định hiện còn gieo trồng giống dưa chuột thơm. Để sử dụng nguồn gen thơm phục vụ nghiên cứu chọn tạo giống dưa chuột có hương vị của các giống địa phương, khắc phục nhược điểm vị đắng ở quả thì cần phải hiểu rõ bản chất di truyền của các tính trạng trên. Hai dòng bố mẹ mang cặp tính trạng tương phản nhau: Dòng thơm có lá mầm đắng (Dương Thành) và dòng không thơm với lá mầm không đắng (S20), được sử dụng làm vật liệu tạo ra các thế hệ F1, F2, BC1. Kết quả phân tích di truyền dựa trên kiểm định Chi-bình phương (χ2 ) cho thấy, mùi thơm ở cả lá và quả của giống dưa chuột địa phương Dương Thành do một gen lặn quy định. Vị đắng lá mầm phân ly theo quy luật trội hoàn toàn do 1 gen quy định. Tính trạng vị đắng lá mầm và mùi thơm ở quả của giống dưa chuột địa phương Dương Thành di truyền độc lập với nhau.

Abstract

In Vietnam, cucumber has a long history of cultivation. Many local cultivars of cucumbers with valuable traits have been cultivated and preserved for generations. In Binh Dinh province, fragrant cucumber cultivars are still cultivated. In order to use fragrant genetic resources for breeding of cucumber varieties, which retains fragrant trait and eliminates the bitterness in the fruits of the local cultivars, it is necessary to understand the inheritance of the above traits. Two parental lines with contrasting traits: Fragrant and bitter cotyledon line (Duong Thanh) and non-fragrant and non-bitter cotyledon line (S20), were used as materials to examine the segregation ratios of theF1, F2and BC1progeny. The results of genetic analysis based on Chi-squared test (χ2 ) showed that the fragrance in both leaves and fruits of local cucumber Duong Thanh cultivar is controlled by a recessive gene. The bitterness in cotyledons is a dominant trait controlled by a single gene. The bitterness in cotyledons and the fragrance of the local cucumber Duong Thanh cultivar are inherited independently.

Từ khoá / Keywords

Di truyền
Dưa chuột
mùi thơm
vị đắng lá mầm
Bitterness of cotyledons
Cucumber
Fragrance
Genetics

Tin cùng chuyên mục