• Đánh giá khả năng ST, PT của một số giống và NCXD BPKTCT cho giống dừa xiêm ở vùng DHNTB
    Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: Hoàng Vinh 3. Các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học: Nguyễn Tấn Hưng, Trần Đình Nam, Lê Thị Trang, Bùi Ngọc Thao, Nguyễn Phương Nghị, Lê Thị Hằng, Nguyễn Thị Diễm Thuý, Nguyễn Viết Minh

    Chi tiết