• Nghiên cứu khảo nghiệm và PT sản xuất các giống lúa gạo màu dinh dưỡng cao theo hướng hữu cơ tại tỉn
    Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: Phạm Văn Nhân Các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học: Nguyễn Hòa Hân, Phạm Vũ Bảo, Hồ Sĩ Công.

    Chi tiết

  • Bảo tồn nguồn gen một số cây trồng bản địa gắn với PTKT cho PNNT và vùng ĐBDT ít người tỉnh Bình Địn
    Bảo tồn nguồn gen một số giống cây trồng (lúa cạn/rẫy, ngô nếp và giống sắn ngọt) có nguồn gốc bản địa gắn với phát triển kinh tế cho phụ nữ nông thôn và vùng đồng bào dân tộc ít người của tỉnh Bình Định Chủ nhiệm nhiệm vụ: Trương Thị Thuận Các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học: Hồ Huy Cường, Vũ Văn Khuê, Đỗ Thị Xuân Thùy, Mạc Khánh Trang, Phan Trần Việt, Nguyễn Thị Như Thoa, Đường Min

    Chi tiết