In trang: 


KẾT QUẢ THI TUYỂN VIÊN CHỨC VÒNG I NĂM 2022

Đăng ngày:7/4/2022 11:06:36 AM bởi admin

KẾT QUẢ THI TUYỂN VIÊN CHỨC VÒNG I

VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆPDUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

NĂM 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Định, ngày 04 tháng 7 năm 2022

KẾT QUẢ THI TUYỂN VIÊN CHỨC VÒNG I

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Số báo danh

Kết quả thi vòng I

Kiến thức chung

Tiếng Anh

Tin học

1

Nguyễn Thị Hồng Cẩm

01/8/1990

KT01

50/60

15/30

18/30

2

Đoàn Quang Đạt

06/01/1995

NCV01

44/60

20/30

21/30

3

Nguyễn Quang Hải

12/6/1994

NCV02

43/60

27/30

23/30

4

Lê Thị Hằng

11/9/1989

NCV03

52/60

27/30

23/30

5

Phạm Thị Hòe

10/4/1983

NCV04

42/60

27/30

24/30

6

Võ Xuân Hoàng

11/5/1983

NCV05

58/60

26/30

24/30

7

Hồ Trúc Nhã

19/7/1998

NCV06

44/60

26/30

27/30

8

Lương Thị Thanh Nguyệt

17/9/1983

KT02

58/60

26/30

27/30

9

Bùi Thị Vỹ Thảo

20/02/1993

NCV07

38/60

21/30

20/30

10

Nguyễn Lâm Trường Vy

07/6/1999

NCV08

50/60

26/30

26/30

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

*Ghi chú: 10 thí sinh trong danh

sách trên đủ điều kiện tham dự thi

tuyển viên chức vào ngày 15/7/2022

Nguồn tin:


© 2016, Bản quyền thuộc về VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘIn trang: