Tập huấn "Quản lý dinh dưỡng, nước tưới và vận hành hệ thống tưới trong thâm canh lạc, xoài và hành

admin15/01/2019 02:44 PM

Tập huấn "Quản lý dinh dưỡng, nước tưới và vận hành hệ thống tưới

trong thâm canh lạc, xoài  và hành"

Trong khuôn khổ Dự Án “Quản lý tổng hợp nước, đất và dinh dưỡng cho các hệ thống canh tác bền vững vùng Duyên hải Nam Trung bộ Việt Nam và Úc”. Chuyên gia của Trung tâm nghiên cứu Nông nghiệp Chính phủ Úc và Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ tổ chức 03 lớp tập huấn tại tỉnh Quảng Nam, Bình Định và Ninh Thuận. Với nội dung “Quản lý dinh dưỡng, nước tưới và vận hành hệ thống tưới trong thâm canh lạc, xoài  và hành”.