• Giống đậu xanh NTB.02

  Giống đậu xanh NTB.02

  21/11/2017 11:05 AMChi tiết

  Tác giả ThS. Nguyễn Trung Bình*; KS.Đặng Thị Thu Trang*; KS.Trương Thị Thuận*; KS. Nguyễn Văn Hiền* & CTV. Viện Khoa học Kỹ Thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung bộ tuyển chọn từ các dòng giống nhập nội trong nước năm 2006 và được hội đồng KHCN Bộ Nông nghiệp công nhận năm 2014.

 • Giống đậu tương ĐTDH.10

  Giống đậu tương ĐTDH.10

  21/11/2017 11:03 AMChi tiết

  Tác giả: Hoàng Minh Tâm, Hồ Huy Cường, Mạc Khánh Trang, Đặng Thị Thu Trang, Đỗ Thị Xuân Thùy, Cái Đình Hoài (Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ), Nguyễn Văn Thắng, Trần Thị Trường (Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển đậu đỗ).

 • Giống đậu tương ĐTDH.02

  Giống đậu tương ĐTDH.02

  21/11/2017 11:00 AMChi tiết

  Tác giả: TS. Hoàng Minh Tâm 1; TS. Hồ Huy Cường 1; TS. Lưu Văn Quỳnh 1; TS. Nguyễn Thị Kiều Tiên 2; ThS. Mạc Khánh Trang 1; TS. Đặng Bá Đàn 3; ThS. Cái Đình Hoài 1; KS. Đỗ Thị Xuân Thùy 1(1 Viện KHKT Nông nghiệp DHNTB ; 2Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long; 3Viện KHKT Nông lâm nghiệp Tây Nguyên

 • Giống đậu tương ĐTDH.01

  Giống đậu tương ĐTDH.01

  21/11/2017 10:56 AMChi tiết

  Tác giả: Hồ Huy Cường, Hoàng Minh Tâm, Mạc Khánh Trang, Đỗ Thị Xuân Thùy, Cái Đình Hoài, Nguyễn Thị Hằng Ni (Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ), Nguyễn Văn Thắng, Trần Thị Trường (Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển đậu đỗ).

 • Giống lạc LDH.09

  Giống lạc LDH.09

  21/11/2017 10:54 AMChi tiết

  Tác giả: Hoàng Minh Tâm, Hồ Huy Cường, Mạc Khánh Trang, Trương Thị Thuận, Bùi Ngọc Thao, Lê Thị Thanh Thủy, Đường Minh Mạnh, Đỗ Thị Xuân Thùy (Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ); Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Xuân Thu (Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển đậu đỗ).

 • Giống lạc LDH.10

  Giống lạc LDH.10

  21/11/2017 10:51 AMChi tiết

  Tác giả: Hồ Huy Cường, Hoàng Minh Tâm, Mạc Khánh Trang, Trương Thị Thuận, Bùi Ngọc Thao, Lê Thị Thanh Thủy, Cái Đình Hoài, Nguyễn Trung Bình, Nguyễn Ngọc Bình (Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ); Nguyễn Xuân Thu (Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển đậu đỗ) .

 • Giống lạc LDH.06

  Giống lạc LDH.06

  21/11/2017 10:46 AMChi tiết

  Tác giả: Hoàng Minh Tâm, Hồ Huy Cường, Mạc Khánh Trang, Phan Trần Việt, Nguyễn Văn Hiền, Nguyễn Ngọc Bình (Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ); Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Xuân Thu (Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển đậu đỗ) ; Đặng Bá Đàn (Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây nguyên).