• Giống lúa DH39

  Giống lúa DH39

  21/11/2017 11:19 AMChi tiết

  Tác giả: TS. Lại Đình Hòe, KS. Đỗ Minh Hiện, ThS. Đinh Quốc Huy và CTV., Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ.

 • Giống lúa AN1

  Giống lúa AN1

  21/11/2017 11:18 AMChi tiết

  Tác giả: ThS. Hồ Sĩ Công, ThS. Đinh Quốc Huy và CTV., Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ.

 • Giống lúa ANS2

  Giống lúa ANS2

  21/11/2017 11:12 AMChi tiết

  Tác giả: Lưu Văn Quỳnh, Nguyễn Thị Huyền, Tạ Thị Huy Phú, Phạm Văn Nhân, Hồ Lệ Quyên.

 • Giống lúa AN26-1

  Giống lúa AN26-1

  21/11/2017 11:10 AMChi tiết

  Tác giả: Lưu Văn Quỳnh, Nguyễn Thị Huyền, Tạ Thị Huy Phú, Phạm Văn Nhân, Trần Vũ Thị Bích Kiều.

 • Giống lúa AN13

  Giống lúa AN13

  21/11/2017 11:07 AMChi tiết

  Tác giả: Lưu Văn Quỳnh, Nguyễn Thị Huyền, Tạ Thị Huy Phú, Phạm Văn Nhân và, Trần Vũ Thị Bích Kiều.

 • Giống đậu xanh NTB.02

  Giống đậu xanh NTB.02

  21/11/2017 11:05 AMChi tiết

  Tác giả ThS. Nguyễn Trung Bình*; KS.Đặng Thị Thu Trang*; KS.Trương Thị Thuận*; KS. Nguyễn Văn Hiền* & CTV. Viện Khoa học Kỹ Thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung bộ tuyển chọn từ các dòng giống nhập nội trong nước năm 2006 và được hội đồng KHCN Bộ Nông nghiệp công nhận năm 2014.

 • Giống đậu tương ĐTDH.10

  Giống đậu tương ĐTDH.10

  21/11/2017 11:03 AMChi tiết

  Tác giả: Hoàng Minh Tâm, Hồ Huy Cường, Mạc Khánh Trang, Đặng Thị Thu Trang, Đỗ Thị Xuân Thùy, Cái Đình Hoài (Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ), Nguyễn Văn Thắng, Trần Thị Trường (Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển đậu đỗ).