• HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

    HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

    31/08/2018 09:56 AMChi tiết

    Ngày 21, 22/8/2018 tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ tổ chức Hội nghị Khoa học thường niên năm 2018 để đánh giá kết quả hoạt động nghiên cứu.