Hoàn thiện QTCT, bảo quản 03 giống xoài: Cát Hòa Lộc, Úc và Canh Nông tại Cam Lâm, Khánh Hòa

admin08/03/2019 03:38 PM

Kết quả đề tài: "Hoàn thiện quy trình canh tác, bảo quản 03 giống xoài: Cát Hòa Lộc, Úc và Canh Nông tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa"

I. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

1. Mục tiêu tổng thể

Nâng cao giá trị hàng hóa xoài Cam Lâm thông qua phát triển ổn định về chất lượng và sản lượng, qua đó góp phần xây dựng được thương hiệu xoài Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

2. Mục tiêu cụ thể

- Đánh giá được tiềm năng và hạn chế trong chuỗi sản xuất và giá trị của cây xoài ở huyện Cam Lâm.

- Hoàn thiện được quy trình canh tác và sơ chế bảo quản 3 giống xoài Úc, cát Hòa Lộc và Canh Nông theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, giảm thiểu tồn dư độc hại, hiệu quả kinh tế và thích hợp với điều kiện tự nhiên của huyện Cam Lâm.

- Xây dựng được mô hình canh tác giống xoài Úc, cát Hòa Lộc và Canh Nông ở huyện Cam Lâm theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, giảm thiểu tồn dư độc hại và hiệu quả kinh tế.

Sản phẩm nhiệm vụ:

- 1 Báo cáo tổng kết đề tài

- 2 Báo cáo chuyên đề quy trình xoài cát Hòa Lộc và xoài Úc R2E2

- 1 Báo cáo chuyên đề xây dựng mô hình

- 1 Báo cáo chuyên đề hiện trạng sản xuất xoài Cam Lâm

- 1 Báo cáo chuyên đề chuỗi tiêu thụ xoài Cam Lâm

NỘI DUNG SẢN PHẨM ĐỀ TÀI ĐƯỢC ĐÍNH KÈM BÊN DƯỚI

Tin cùng chuyên mục