Hội thi Sáng tạo kỹ thuật các tỉnh (2016-2017)

admin09/02/2017 08:23 AM

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Yên lần thứ VII (2016-2017)

http://www.baophuyen.com.vn/91/166784/moi-tham-gia-hoi-thi-sang-tao-ky-thuat-tinh-phu-yen-lan-thu-vii-2016-2017.html

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Nam lần thứ VI

http://quangnam.gov.vn/CMSPages/BaiViet/Default.aspx?IDBaiViet=15514

Hội thi Sáng tạo KH-KT lần thứ 7 tỉnh Khánh Hòa

http://www.lhhkh.org.vn/Noidung/tabid/750/id/454/Default.aspx

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 10 (2016-2017)

http://lienhiephoi.quangngai.gov.vn/i1136-the-le-hoi-thi-sang-tao-ki-thuat-tinh-quang-ngai-lan-thu-10-(20162017).aspx

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận lần thứ IV năm 2016 – 2017

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/prtc/Pages/Hoi-thi-Sang-tao-Ky-thuat-tinh-Ninh-Thuan-lan-thu-IV-nam-2016---2017.aspx

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ X (2016 – 2017)

http://bidiusta.binhdinh.gov.vn/newsdetail.php?newsid=1190&id=61

Tin cùng chuyên mục