Sản xuất thử nghiệm giống sắn KM7 tại các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

admin12/10/2020 03:31 PM

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1. Tên nhiệm vụ(3): Sản xuất thử nghiệm giống sắn KM7 tại các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

2. Cấp quản lý nhiệm vụ:

£ Quốc gia

þ Bộ

£ Tỉnh

£ Cơ sở

3. Mức độ bảo mật:

þ  Bình thường

£ Mật

£ Tối mật

£ Tuyệt mật

4. Mã số nhiệm vụ (nếu có):

5. Thuộc chương trình/đề tài/dự án (nếu có):

Mã số chương trình/đề tài/dự án (nếu có):

6. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ

Họ và tên thủ trưởng: Hồ Huy Cường

Địa chỉ: Đường Tây Sơn, KV 8, P. Nhơn Phú, Tp. Quy Nhơn

Điện thoại: 02563846688

Website: www.asisov.org.vn

Tnh/thành phố: Bình Định

Fax: 02563646817

7. Cơ quan cấp trên trực tiếp của tổ chức chủ trì: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội

Điện thoại: 02438615487

Website (nếu có): www.vaas.org.vn

8. Chủ nhiệm nhiệm vụ:

Họ và tên: Nguyễn Thanh Phương

Trình độ học vấn: Sau Đại học

Chức vụ: Nguyên Phó Viện trưởng

Điện thoại: 0913483646

E-mail: ntphuongvntb@gmail.com

Giới tính: Nam

Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên chính

Fax:

9. Tổng kinh phí (triệu đồng): 2.200,000 triệu đồng

Trong đó, từ ngân sách Nhà nước (triệu đồng): 1.100,000 triệu đồng

10. Thời gian thực hiện:       38 tháng, bắt đầu từ tháng 01/2017

kết thúc: 03/2020

11. Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ (ghi họ tên, chức danh khoa học và học vị):(4)

- TS. Nguyễn Thanh Phương

- ThS. Hồ Sĩ Công

- KS. Nguyễn Hòa Hân

- KS. Nguyễn Trần Thủy Tiên

- KS. Lê Văn Thìn

- ThS. Đinh Quốc Huy

12. Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức được thành lập theo Quyết định số 1382/QĐ-BNN-KHCN  ngày 10 tháng 04 năm 2020 của: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (5)

13. Họp nghiệm thu chính thức ngày... tháng... năm... tại:

14. Sản phẩm giao nộp (ghi số lượng cụ thể):

14.1. Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ (quyển + bản điện tử): 01 quyển, 01 bản điện tử

14.2. Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ (bản điện tử): 01 bản điện tử

14.3. Phụ lục (quyển + bản điện tử): 01 quyển, 01 bản điện tử

14.4. Bản đồ (quyển, tờ):

14.5. Bản vẽ (quyển, tờ):

14.6. Ảnh (quyển, chiếc): 01 quyển, 01 chiếc

14.7. Tài liệu đa phương tiện:

14.8. Phần mềm (bao gồm cả mã nguồn mở):

14.9. Tài liệu khác:

15. Ngày 01 tháng 07 năm 2020 đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Tin cùng chuyên mục