Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu thoái hóa đất hiện đang canh tác lúa ở vùng DHNTB 2017

admin06/05/2018 08:33 AM

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu thoái hóa đất hiện đang canh tác lúa ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ

2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Đỗ Thành Nhân

Những người thực hiện chính: TS. Hồ Huy Cường, TS. Lại Đình Hòe, ThS. Phạm Vũ Bảo, ThS.Nguyễn Thị Như Thoa, ThS. Nguyễn Văn Dương, ThS. Đỗ Thành Nhân, ThS. Nguyễn Thị Thương, KS. Lê Đức Dũng, KS. Huỳnh Thanh Trà My, KS. Lê Hồng Ân,KS. Lê Minh Tuấn, ThS. Nguyễn Đức Chí Công.

3. Mục tiêu của nhiệm vụ:

Xác định được liều lượng và phương pháp sử dụng phân hữu cơ hợp lý nhằm tăng năng suất và giảm thiểu được thoái hóa đất trồng lúa cho vùng Duyên hải Nam Trung bộ.

4. Các nội dung phải thực hiện:

- Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng rơm rạ và phân hữu cơ đến sinh trưởng, phát triển và năng suất lúa;

- Nghiên cứu ảnh hưởng của các biện pháp canh tác đến tính chất đất trồng lúa;

5. Thời gian thực hiện: 12 tháng, từ  1-12/2017

6. Phương thức khoán chi: nhiệm vụ được thực hiện theo phương thức khoán chi từng phần.

7. Tổng số kinh phí thực hiện nhiệm vụ: 627,629 triệu đồng, trong đó:

- Kinh phí hỗ trợ từ SNKH: 627,629triệuđồng,

Tin cùng chuyên mục