LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN (Từ ngày 29/6 đến ngày 03/7/2020)

admin29/06/2020 02:24 PM

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

(Từ ngày 29/6 đến ngày 03/7/2020)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thứ Hai

(29/6/2020)

Thứ Ba

(30/6/2020)

Thứ Tư

(01/7/2020)

Thứ Năm

(02/7/2020)

Thứ Sáu

(03/7/2020)

1

Hồ Huy Cường

Viện trưởng

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Công tác Gia Lai

Công tác Gia Lai

Tin cùng chuyên mục