LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN (Từ ngày 03 đến ngày 07/12/2018)

admin03/12/2018 10:21 PM

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

(Từ ngày 03 đến ngày 07/12/2018)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thứ Hai

(03/12/2018)

Thứ Ba

(04/12/2018)

Thứ Tư

(05/12/2018)

Thứ Năm

(06/12/2018)

Thứ Sáu

(07/12/2018)

1

Hồ Huy Cường

Viện trưởng

Đi công tác tại tỉnh Gia Lai

Đi công tác tại     Hà Nội

Đi công tác tại     Hà Nội

Đi công tác tại     Hà Nội

Dự nghiệm thu nhiệm vụ 121 tại VP Viện

2

Lại Đình Hòe

Phó       Viện trưởng

Làm việc tại      VP Viện

Dự Hội nghị thông tin do Đảng ủy Khối tổ chức

Làm việc tại      VP Viện

Làm việc tại      VP Viện

Dự nghiệm thu nhiệm vụ 121 tại VP Viện

3

Nguyễn Thanh Phương

Phó       Viện trưởng

Làm việc tại      VP Viện

Làm việc tại      VP Viện

Làm việc tại      VP Viện

Dự Hội nghị Khoa học tại Trung tâm NC và PT cây lâu năm

Dự nghiệm thu nhiệm vụ 121 tại VP Viện

Tin cùng chuyên mục