Báo cáo về phân Polysulphate của Viện Kaly Quốc tế năm 2016

admin14/02/2017 10:25 AM

Agronomic Efficiency of Polyhalite Application on Peanut Yield and Quality in Vietnam

Hoang Minh Tam(1)*, Duong Minh Manh(1), Truong Thi Thuan(1), Ho Huy Cuong(1), and Pham Vu Bao(1)

Tải toàn bộ báo cáo theo file đính kèm

Tin cùng chuyên mục