• Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu thoái hóa đất hiện đang canh tác lúa ở vùng DHNTB 2017
  1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu thoái hóa đất hiện đang canh tác lúa ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ 2017 2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Đỗ Thành Nhân

  Chi tiết

 • NC và phát triển giống dưa chuột lai F1, các giống đậu đỗ (lạc, đậu tương) thích nghi cho vùng DHNTB
  1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu và phát triển giống dưa chuột lai F1, các giống đậu đỗ (lạc, đậu tương) thích nghi cho vùng Duyên hải Nam Trung bộ 2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Mạc Khánh Trang

  Chi tiết

 • Nghiên cứu phát triển giống điều và xoài ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ 2017
  1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu phát triển giống điều và xoài ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ 2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Hoàng Vinh

  Chi tiết

 • NC phát triển giống lúa, sắn, cây thức ăn gia súc lớn (bò, dê, cừu) thích ứng với ĐKBĐKH vùng DHNTB
  1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu phát triển giống lúa, sắn, cây thức ăn gia súc lớn (bò, dê, cừu) thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu vùng Duyên hải Nam Trung bộ 2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Hồ Sĩ Công

  Chi tiết

 • Nghiên cứu đề xuất mô hình kinh tế hộ cho một xã nông thôn mới vùng Duyên hải Nam Trung bộ 2017
  1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu đề xuất mô hình kinh tế hộ cho một xã nông thôn mới vùng Duyên hải Nam Trung bộ 2017 2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Đỗ Thị Ngọc Những người thực hiện chính: ThS. Đỗ Thị Ngọc, ThS.Nguyễn Quốc Hải, ThS. Trương Công Cường, KS.Nguyễn Thị Dung, ThS. Nguyễn Văn Dương, ThS. Nguyễn Thị Như Thoa, TS. Hồ Huy Cường, KS. Trần Quốc Đạt, ThS.Nguyễn Phúc Hưng, CN. Hoàng Thanh Tú, T

  Chi tiết

 • Tập huấn kỹ thuật và xây dựng mô hình khôi phục sản xuất nông nghiệp sau lũ, lụt ở tỉnh Bình Định.
  Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: Hồ Huy Cường. Các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học: Vũ Văn Khuê, Lý Nữ Cẩm Duyên, Trần Vũ Thị Bích Kiều, Nguyễn Thị Tố Trân, Lê Thị Xuân, Lê Quang Tình, Nguyễn Thế Dũng

  Chi tiết

 • Quản lý điều hành hoạt động KHCN, HTQT, tài chính và tăng cường năng lực KHCN năm 2017
  Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Phạm Vũ Bảo Những người thực hiện chính: Hồ Huy Cường, Nguyễn Thanh Phương, Lại Đình Hòe, Nguyễn Diệu, Trần Đình Phúc, Nguyễn Văn Hiệu, Trần Văn Quốc, Hồ Thị Hân, Trần Thị Phương Trâm, Lê Thị Phương Lan, Bùi Thị Thanh Huyền, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Thị Như Thoa, Hoàng Thanh Tú, Nguyễn Minh Hùng, Nguyễn Nam Phương, Đỗ Thị Nguyệt.

  Chi tiết

 • Sản xuất giống lúa thuần vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên giai đoạn 2016 – 2020
  Nâng cao năng lực sản xuất, cơ sở vật chất và cung ứng giống lúa thuần siêu nguyên chủng cho các đơn vị và các tỉnh ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên nhằm tăng tỷ lệ diện tích sử dụng giống cấp xác nhận. Thực hiện nhân giống SNC và NC các giống lúa ngắn ngày, năng suất cao, chất lượng tốt đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và chế biến, tăng thu nhập cho người trồng lúa.

  Chi tiết

 • Sản xuất thử nghiệm giống sắn KM7 tại các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên
  Tên nhiệm vụ: Sản xuất thử nghiệm giống sắn KM7 tại các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Thuộc Dự án sản xuất thử nghiệm của Bộ Nông nghiệp và PTNT

  Chi tiết