• KẾT QUẢ CHỌN TẠO VÀ KHẢO NGHIỆM GIỐNG LÚA CỰC NGẮN NGÀY ANS2 CHO VÙNG SINH THÁI NAM TRUNG BỘ
  The results of breeding and ANS2 early vary rice variety testing for Souther central ecological of Viet Nam Nguyen Thi Huyen, Ta Thi Huy Phu, Pham Van Nhan, Tran Đao Anh Thien, Nguyen Thi Nhu Thoa, Tran Thi Mai, Ho Le Quyen and Luu Văn Quynh Abstract: The rice variety ANS2 was crossing and pedigree selecting from the OM5472/KDĐB cross. It was begin to perform in 2010 year. Nowaday, ANS2 was

  Chi tiết

 • ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC TRÀ GIEO ĐẾN NĂNG SUẤT CÁC GIỐNG LÚA NGẮN NGÀY MỚI CHỌN TẠO Ở NAM TRUNG BỘ
  EFFECT OF SOWING STAGES TO YIELD OF EARLY MATURE, NEW RICE VARIETIES IN NAM TRUNG BO REGION Lưu Văn Quỳnh1, Nguyễn Thị Huyền, Trần Vũ Thị Bích Kiều, Tạ Thị Huy Phú, Phạm Văn Nhân và Trần Thị Mai. SUMMARY Six early mature rice varieties were sowed with 8 stages. The terms o

  Chi tiết

 • KẾT QUẢ CHỌN TẠO GIỐNG LÚA NGẮN NGÀY ANS1 CHO VÙNG SINH THÁI NAM TRUNG BỘ
  THE RESULTS OF DAY SHORT RICE BREEDING ANS1 FOR ECOLOGIC REGION OF SOUTH-CENTRAL VIETNAM THÁI NAM TRUNG B Lưu Văn Quỳnh1, Nguyễn Thị Huyền, Trần Vũ Thị Bích Kiều,Tạ Thị Huy Phú và Trần Thị Mai Summary The ANS1 rice variety was created and selected pedigree by cross breeding of OM6916/ĐV108//OMCS98, which was carried out from 2010 year. The results of breeder testing sh

  Chi tiết

 • NGHIÊN CỨU SO SÁNH MỘT SỐ DÒNG, GIỐNG JATROPHA
  Tại Bình Thuận, Quảng Trị

  Chi tiết

 • Khảo sát, tuyển chọn giống và kỹ thuật canh tác cây cói (Cyperus malaccensis Lam) tại một số vùng nh
  Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thanh Phương

  Chi tiết

 • Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân giống và quy trình thâm canh giống điều ĐDH102-293 ở vùng Duyên
  Chủ nhiệm dự án: TS. Hồ Huy Cường

  Chi tiết

 • KẾT QUẢ CHỌN TẠO, KHẢO NGHIỆM GIỐNG LẠC LDH.13 CHO VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN
  Tác giả và đồng tác giả: TS. Hoàng Minh Tâm TS. Hồ Huy Cường ThS. Nguyễn Văn Thắng ThS. Mạc Khánh Trang KS. Nguyễn Văn Hiền KS. Trương Thị Thuận ThS. Cái Đình Hoài

  Chi tiết

 • KẾT QUẢ CHỌN TẠO GIỐNG LẠC LDH.12 CHO VÙNG ĐẤT NHIỄM MẶN VEN BIỂN DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ
  Tác giả và đồng tác giả: TS. Hoàng Minh Tâm Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ TS. Hồ Huy Cường Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ ThS. Nguyễn Văn Thắng Trung tâm Nghiên cứu và Thực nghiệm đậu đỗ ThS. Mạc Khánh Trang Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ KS. Nguyễn Văn Hiền Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ KS. Bùi Ngọc Thao Viện KHKT Nông nghiệp Duyên h

  Chi tiết

 • KẾT QUẢ CHỌN TẠO, KHẢO NGHIỆM GIỐNG LẠC LDH.10 CHO VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN
  The result of breeding new peanut variety LDH.10 for Southern Coastal region and Western Highland Hoang Minh Tam1, Ho Huy Cuong1, Nguyen Van Thang2, Mac Khanh Trang1, Nguyen Van Hien1, Truong Thi Thuan1, Cai Dinh Hoai1 Summary The LDH.10 peanut variety was selected from hybrid combination L18x V79. LDH

  Chi tiết

 • KẾT QUẢ CHỌN TẠO GIỐNG LẠC CHỊU MẶN LDH.09 CHO VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ
  Tác giả và đồng tác giả: TS. Hoàng Minh Tâm Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ TS. Hồ Huy Cường Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ ThS. Nguyễn Văn Thắng Trung tâm Nghiên cứu và Thực nghiệm đậu đỗ ThS. Mạc Khánh Trang Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ KS. Nguyễn Văn Hiền Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ KS. Bùi Ngọc Thao Viện KHKT Nông nghiệp Duyên h

  Chi tiết

 • KẾT QUẢ CHỌN TẠO GIỐNG ĐẬU TƯƠNG ĐTDH.10 CHO VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ
  SUMMARY Results of breeding new soybean variety ĐTDH.10 The ĐTDH.10 soybean variety was selected from the hybrid combination ĐT12 x DT84. The ĐTDH.10 variety has growth duration from 82 to 85 days in the South central coast, number of branchs on tree from 0,5 to 1,3, violet flowers, yellow seeds, ovales leaves and weight of 1000 seeds from 170,6 to 188,1 gram. The new soybean variety ĐTDH.10 ca

  Chi tiết